โครงการ “มูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ทุกคนเข้าถึงได้”

โครงการ “มูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ทุกคนเข้าถึงได้”
ภายใต้#realbeautyisyourbeauty ได้ร่วมแบ่งปันความสวย
ให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนเป็นลำดับแรก

ปัจจุบันศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนไม่ได้ทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ มากนัก เนื่องจากจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สงบผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างสันติไร้ปัญหาอาชญากร ดังนั้น จำนวนขององค์กรที่สามารถให้การสนับสนุนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนจึงมีจำนวนน้อยลงตามไปด้วยอย่างไรก็ตาม แม้ว่าในความเป็นจริงเมืองลำพูนนั้นจะมีแต่ความสงบสุขอย่างที่ทุกคนเห็น เมืองลำพูนก็ยังคงมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งปัญหาที่มีอยู่ อาทิ กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่เกิดอันเนื่องมาจากหลาย ๆ ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ

ในวันที่พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางมูลนิธิจาวลาแชริตี้ได้ร่วมแบ่งปันลิปสติกจำนวน 2,160 แท่ง ให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนซึ่งรับมอบโดย คุณสุรีย์​พร​ ​สุร​ศรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคุณกมล​วรรณ​ เมฆ​มนต์ ภายใต้โครงการ “มูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ทุกคนเข้าถึงได้” หรือ “Real beauty is your beauty” โดยได้รับการสนับสนุนลิปสติกจากบริษัทเครื่องสำอางค์ Anna Keith เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้เฉลิมฉลองความงามในแบบของตัวเอง

การร่วมแบ่งปันในครั้งนี้ของมูลนิธิจาวลาแชริตี้เป็นการส่งเสริมและการให้กำลังใจผู้หญิงให้มีความภูมิใจในความงามของตัวเองและสามารถเข้าถึงเครื่องสำอางค์เพื่อดึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะของผู้หญิงแต่ละคนออกมาได้อย่างภาคภูมิใจ แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนคือการช่วยเหลือบุคคลที่ไร้ที่อยู่อาศัยและให้เเหล่งที่พักพิงชั่วคราวกับบุคคลเหล่านั้น แต่มูลนิธิจาวลาแชริตี้ได้ตระหนักถึงสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ไร้ที่อยู่อาศัย จึงได้รวมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนเข้ามาอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการด้วย

ทั้งนี้ ลิปสติกที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนได้รับไปนั้นจะแบ่งออกเป็นไปให้กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มผู้หญิงคนไร้ที่พึ่งที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์คุ้มครองฯ และ (2) กลุ่มสตรีที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดลำพูน ซึ่งลิปสติกส่วนที่เหลือจากการมอบและแบ่งปันให้กับกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มนี้จะถูกมอบให้กับครอบครัวที่ยากไร้หรือมีฐานรายได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ และมอบให้กับกลุ่มคนอื่น ๆ ที่เข้าไม่ถึงโอกาสทางสังคม

ในช่วงระหว่างการริเริ่มโครงการนั้นทางมูลนิธิจาวลาแชริตี้ได้ตระหนักว่าผู้ที่ใช้เครื่องสำอางค์เพื่อสร้างความมั่นใจนั้นไม่ได้มีเพียงผู้หญิงเท่านั้น โดยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LGBTQ หรือกลุ่มผู้ชายก็มีแนวคิดการแต่งหน้าเพิ่มสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและเยียวยาจิตใจ (make-up therapy) ด้วยเหตุนี้ โครงการ “Real Beauty Is Your Beauty” จึงส่งมอบความสวยให้กับทุกเพศโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และในการแบ่งปันลิปสติกครั้งนี้การจัดสรรลิปสติกจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับ

นอกเหนือไปจากการพูดคุยเรื่องโครงการ “มูลนิธิจาวลาแชริตี้ส่งมอบความสวยที่แท้จริงที่ทุกคนเข้าถึงได้” ทางมูลนิธิจาวลาแชริตี้ได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อที่จะร่วมกันช่วยเหลิือสังคม และมองหาโอกาสในการร่วมงานกันกับองค์กรอื่น ๆ อีกในอนาคต เพื่อที่จะช่วยกันจรรโลงสังคมและลดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่และเป็นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข

หากพิจารณาจาก #realbeautyisyourbeauty อาจจะกล่าวได้ว่า มูลนิธิจาวลาแชริตี้มีเจตนาที่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุุนทุกเพศด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ และเราเชื่อว่าทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดอนาคตที่มืดมนและแบ่งปันรอยยิ้มที่สดใสให้กับคนอื่น ๆ ในสังคมได้ โดยท่านสามารถเข้าร่วมได้ที่  https://chawlacharity.org/donation/ 


สำหรับผู้ที่การความช่วยเหลือ คลิก : https://chawlacharity.org/better-tomorrow/

Chawla Charity Foundation has just proceeded
#realbeautyisyourbeauty to Lamphun Protection Center
For The Destitute as the first destination.

These recent days, Lamphun Protection Center For The Destitute is still taken for granted because Lumphan is a peaceful city where local people spend their daily life with happiness. But there is always the little shadow on the corners behind the bright sight in which some people can not access basic infrastructures and social welfares due to various reasons of the society both social and economic.

On the 3rd of February 2022, Chawla Charity Foundation had hand over 2,160 lipsticks to Lamphun Protection Center For The Destitute, led by the director Ms.Sureeporn Surasee, and Ms.Kamonwan Mekmon. The sharing is conducted under the project called “Real Beauty Is Your Beauty” supported by Anna Keith, a cosmetic brand that provides us lipsticks for women to celebrate their beauty.

This sharing from Chawla Charity Foundation would encourage women to proud of their beauty and access cosmetics to estimate their beauty. Although, the mission of Lamphun Protection Center For The Destitute is to help and accommodate the homeless by giving them shelters or the habitat to live in. Chawla Charity Foundation is thinking of the mental health of neglected people, therefore, Lamphun Protection Center For The Destitute is included in the project’s group target.

On the other hand, the lipsticks that the Lamphun Protection Center For The Destitute have received will be provided to 2 places; (1) temporary housing for homeless people and (2) Women and Family Development Learning Center, Lamphun. In which, some of the lipstick may be given to needy families and others who receive low rate income and are unable to access good opportunities. 

During the project formation process, Chawla Charity Foundation realized that people who attempt to build confidence by using cosmetics are not only women but also LGBTQ and men. Recently, these people also have an ideology about using make to encourage themselves and recover their mental (make-up therapy). For these reasons, the “Real Beauty Is Your Beauty” project will share the real beauty with every gender and for the allocation, it depends on the receivers’ discretion. 

Over the previous conversation of the “Real Beauty Is Your Beauty” project, the Chawla had been discussing with the Lumphun Protection Center For The Destitute about the future collaboration on other projects and we will figure out decreasing social issues and networking with other organizations to make Thailand is a better place where everyone lives happily. 

Back on the #realbeautyisyourbeauty, the Chawla foundation is a strong passion to encourage women by collaborating with all kinds of organizations. Let’s turn off the bleak future and share  a smile of merriment please visit  https://chawlacharity.org/donation/ 

For people who need our help: https://chawlacharity.org/better-tomorrow/

B2 Boutique and Budget Hotels in Thailand
B2 Call Center : 1328
Book Direct
Best Price Guarantee