เครือโรงแรมบีทู (B2 Boutique and Budget Hotel) ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ในการรับมอบโล่เกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 คุณสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ดร.นิรันดร์ จาวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงแรม B2 เนื่องในโอกาสที่เครือโรงแรมบีทูได้ให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยทางเครือโรงแรมบีทูเป็นภาคเอกชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และผลจากความร่วมมือนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพเพื่อตอบแทนสังคม ตลอดจนด้านการกุศล และในด้านธุรกิจซึ่งได้สร้างประโยชน์ที่ดีงามแก่สังคมไว้อย่างเหลือคณานับ

อีกทั้งทางเครือโรงแรมบีทูนั้นก็ได้สนับสนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่อย่างดีที่สุดเสมอมา โดยได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ในปีการศึกษา 2563 และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการโรงแรมและการจัดการ อาทิ การร่วมสอนในหลักสูตรการโรงแรม การใช้ศัพท์ทางเทคนิคการจัดการโรงแรม การบริหารงานต้อนรับ การพัฒนาทักษาะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องจิตใจรักในงานด้านบริการ หรือ service mind เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการสนับสนุนซอฟแวร์โรงแรมทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเพื่อให้เกิดประสบการณ์การทำงานที่แท้จริงระหว่างเรียน อีกทั้งในส่วนของการสร้างเสริมประสบการณ์นี้ทางเครือโรงแรมบีทูได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้โดยให้นักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ได้เข้ามาทำงานร่วมกับเครือโรงแรมบีทู 

ในส่วนของการร่วมมือยังครอบคลุมไปจนถึงเรื่องการพัฒนาบุคลาจารย์ ซึ่งทางเครือโรงแรมบีทู ได้มองเห็นว่าหากต้องการที่จะให้เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือพัฒนาบุคลาจารย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เช่นเดียวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อที่จะให้คณาจารย์ที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ส่งมอบความรู้ให้แก่นักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งไปกว่านั้น ในปี พ.ศ. 2565 นี้ นอกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จะได้ลงนาม MOU ร่วมกับเครือโรงแรมบีทูในเรื่องของหลักสูตรทวิภาคีแล้ว ทางเครือโรงแรมบีทูยังได้พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาจะได้เรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติงานจริงกับร้านกาแฟ Wake Up Coffee เพื่อเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร้านกาแฟในทุกขั้นตอน   ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ติดตัว และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงาน และช่วยเติมเต็มหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ ทางเครือโรงแรมบีทูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พิจารณาและมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือโรงแรมบีทู ในการนี้เครือโรงแรมบีทูขอขอบคุณและตั้งปณิธานจะจัดทำโครงการ กิจกรรม และแผนงานต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ในด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยทั่วกันมากที่สุด ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทั้งในทางทฤษฎีและผ่านจากประสบการณ์การทำงานจริง ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในด้านการศึกษาให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีอย่างเท่าเทียมโดยที่ขจัดเงื่อนไขสถานะทางรายได้ออกไป

B2 Boutique and Budget Hotel group was honored by Chiang Mai Vocational College to receive a plaque of honor.

On March 2 of 2022, Sir. Sombat Naluang, Director of Chiang Mai Vocational College honored to be the representative of the Chiang Mai Vocational College Office of Vocational Education Commission awarded a plaque of honor to Dr. Niran Chawla, Chief Executive Officer of B2 Hotel Group, on the occasion of B2 Hotel Group’s cooperation to support, promote, and develop educational management of Bilateral Vocational Education System. For the educational program cooperation development of Chiang Mai Vocational Education, B2 Hotel Group is a private sector that participates in the development of vocational education. And the results of the collaboration are evident to the public both in terms of effective education and producing quality students, giving back to society. As well as charities and in businesses, which has created innumerable good benefits to society.

In addition, B2 Hotel Group has always supported Chiang Mai Vocational College the best, by having signed a memorandum of cooperation MOU in the academic year 2020 and transferred knowledge of hotels and management such as teaching in hotel management courses, use of hotel management technical terminology, reception administration, Thai and foreign language skill development,  raising awareness about the love of service or service mind among students, etc. Furthermore, the B2 Hotel group has been supporting hotel software to the Chiang Mai Vocational College to be used in teaching and to have real work experiences during the college. Also, to enhance working experiences, the B2 Hotel Group has opened up learning opportunities by giving students of Vocational College to work with the B2 Hotel Group. 

In terms of cooperation, it also covers the school staff development. The B2 Hotel Group has seen that in order to create sustainable knowledge, the knowledge must be transferred to the teacher or staff developed as well. Therefore, knowledge has been transferred to the faculty of Chiang Mai Vocational College as well as students, to enable these valuable teachers to effectively and efficiently deliver knowledge to the next generation of students. Moreover, in the year 2022, further Chiang Mai Vocational College has signed an MOU with B2 Hotel Group on bilateral programs, the B2 Hotel Group has also developed food and beverage development programs so that students will be able to learn and take hands-on exercises at Wake Up Coffee to enhance their coffee shop management skills at every step of the way. Besides, it will help students to have the knowledge and can apply it for working, including, strengthening complement the curriculum of teaching and learning vocational education and making the bilateral system is more completed.

On the other hand, the B2 Hotel Group is very honored that the Chiang Mai Vocational College, Vocational Education Commission, considered and presented a plaque of honor to B2 Hotel Group. In this regard, B2 Hotel Group would like to thank and resolve to develop projects, activities, and plans that are useful in education and social activities in order to benefit the public as much as possible. Hopefully, this will create opportunities for the new generation to learn both in theory and be experienced through the real workplace, as well as, reduce disparities in education to ensure equal access to a good education for all, while eliminating the condition of income status.

Related Articles

B2 Boutique and Budget Hotels in Thailand
B2 Call Center : 1328
Book Direct
Best Price Guarantee